Programa Oficial


Programa Oficial de enseñanza de sistemas de Wudang Canarias

 

Taiji Quan

 

Taiji Quan 13 太极十三

Taiji Quan 28 太极二十八式

Taiji 36 太极三十六式

Taiji Quan 108 太极一百八

 

Taiyi (Liangyi)

 

Taihe Quan (Forma de la Armonía)  太和拳

Taiyi Shibashi (Forma de 18) 太乙十八式  

Taiyi Wuxing Quan (Forma de Cinco Elementos) 太乙五行拳

Taiyi Xuanwu Quan (Forma del  guerrero Xuanwu) 太乙玄武拳

 

Formas de Espada

 

Taiji Jian (Espada de Taiji) 太极六十四

Dan Jian (Espada del Elixir) 武当丹剑 

Taiyi Xuanmen Jian (Espada de Taiyi Xuanmen) 太乙玄门剑

Baxian Jian (Espada de los Ocho Inmortales) 八仙

Long Hua Jian (Espada del Dragón) 龙华

 

 

Ji Ben Gong Fu

 

Wudang 36 Lu Tui Fa (36 patadas) 三十六路腿法

Wudang Ji Ben Quan (Forma básica) 基本拳

 

Wudang Quan 

 

Fuhu Quan (Forma del Tigre) 伏虎拳

Longhua Quan (Forma del Dragón) 龙华拳

Baji Quan (Ocho Supremos) 八极拳

Xingyi Quan (Puño de Cuerpo y Mente) 形意拳

Lao Ba Zhang Bagua Zhang (Palmas antiguas de Bagua) 老八掌 八卦掌

Longxin Bagua Zhang (Palma del Dragón de Bagua) 龙心八卦掌

 

Otras armas

 

Baxian Gun (Palo de los Ocho Inmortales) 八仙棍

Ziwu Qiang (Lanza) 子午

Xuangong Dao (Sable de Xuan Gong) 玄功刀

Chunqiu Dao (Alabarda de Chunqiu) 春秋大刀

Fu Chen (Cola de Caballo) 太乙

 


Taoísmo y Artes Internas de Wudang en Canarias

 Encuéntranos también en: